Production Monitoring System

    ระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตโดยแสดงผลสถานะ การผลิตให้สามารถมองเห็นแบบ Realtime ทั้งในส่วนของการนับจำนวน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ หรือการแสดงผลข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ต้องวัดด้วย Sensor ต่าง ๆ ทำให้ทราบความผิดปกติในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
- Multi monitoring (Real-time) , Summary monitoring (Real-time) , Display graph , Configuration , Report
- สามารถกำหนดเวลาเริ่มงาน เวลาเลิกงาน และเวลาพักงาน
- ส่วนแสดงผลจะคำนวณเป้าหมายการผลิตที่ควรจะได้แบบ Realtime และหยุดนับเมื่อถึงเวลาพักงานที่ตั้งไว้
- สามารถแสดงผลอื่น ๆ ที่ต้องการให้แสดงบนจอได้ เช่น Job Order Number เป็นต้น

Visitors: 47,520