HHL INTERTRADE

      HHL INTERTRADE  เอช. เอช. แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ดำเนินการขยายธุรกิจให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบบครบวงจรให้กับลูกค้า โดยเน้นการบริการแบบ service mind และคำนึงถึงตัวสินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่เราจะทำออกมาจะต้องตรงกับความต้องการกับลูกค้าเป็นหลัก โดยบริษัทให้บริการทางด้าน

     ◊ การพัฒนาเขียนโปรแกรมออกแบบระบบ ตามความต้องการของลูกค้า

              - โปรแกรมระบบ PR , PO, STOCK, Inventory Control
              - โปรแกรม Stock Control, Stock management
              - โปรแกรมวันลาของพนักงาน
              - โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
              - โปรแกรมเบิกจ่ายอุปกรณ์
              - โปรแกรมจองห้องประชุม
              - โปรแกรม Scan barcode
              - การทำ report หรือแก้ไข report
                และโปรแกรมอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

     ◊ ติดตั้งระบบ Anitivus ภายในองค์กรแบบ cloud system ที่ออกแบบมาให้ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการได้ง่าย

     ◊ ติดตั้งวางระบบ Windows Server  ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

              - ระบบ Firewall and Log
              - ระบบ Mail Server
              - ระบบ Domain controller (AD)
              - ระบบ File share permissions
              - ระบบ Backup Data
              - ระบบ VLAN Network Security
              - ระบบ Wireless access point
              - ระบบ VPN Branch Network เชื่อมต่อกันระหว่างสาขา
              - ระบบ Internet load balance  (Backup link)
              - ดูแลระบบ Server ร่วมถึงจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ของตัว Server ทุกชนิด
              - วางระบบ Fiber optic เดินสาย LAN ภายใน-นอกอาคาร

     ◊ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ IT เช่น Server, PC, Notebook ฯลฯ และอุปกรณ์ IT ชนิดต่าง ๆ

     ◊ จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เช่น Microsoft, Antivirus, Autocad, Solidwork และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ

     ◊ ติดตั้งและวางระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน-นอกอาคาร 

 

Visitors: 47,518