Programming design

รับออกแบบระบบ ติดตั้ง เขียนโปรแกรม Spare Part Stock Management                                                                                     

     ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในขบวนการผลิตสำหรับบริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิด โดยปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก คือเรื่องของคลังสินค้าประเภทอะไหล่ซ่อมบำรุง เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ในขบวนการผลิต ภายในอุตสาหกรรมต่างๆ

     ทั้งนี้สต๊อกสินค้าประเภทอะไหล่ซ่อมบำรุงจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตมากขึ้น เพราะฉะนั้น การจะลดสัดส่วนของ การเก็บ สต๊อกจะต้องมีกระบวนการ ในจัดการ และบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ช่วยในการ เก็บสต๊อกสินค้าประเภทอะไหล่ซ่อมบำรุง ให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ต้องไม่ขาดแคลนชิ้นส่วนเมื่อต้องการใช้งาน

     ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภท อะไหล่ซ่อมบำรุงเราจึงนำเสนอส่วนของโปรแกรมจัดการส่วนในนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากที่สุดการจัดการอย่างมีระบบการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อน และสิ่งสำคัญจะต้องง่ายต่อผู้ใช้งาน เราจะคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลักสามารถรองรับการทำงานกับ ERP (Enterprise Resource Planning) อื่นๆได้

Spare Part Stock Management
1.สามารถกำหนดสินค้าในระบบได้ (Part) และรวมถึงกำหนด หน่วนนับสินค้าได้
2.สามารถกำหนดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้า, สินทรัพย์ หรือวัตถุดิบ และรวมถึง วิธีใช้งาน หรือรายละเอียด
3.สามารถกำหนด Minimum,Maximam Order ได้
4.สามารถกำหนด Stop Order, Special Order ได้
5.สามารถกำหนดสถานที่จัดเก็บ เป็นรูปแบบ Dynamic ได้ (มีได้หลายๆ Ware House)
6.สามารถกำหนดราคาซื้อมาตรฐานได้ เพื่อจัดทำรายงานยอดต้นทุนประมาณการได้
7.สามารถกำหนดผู้ขายเพื่อกำหนดมาตรฐานให้กับสินค้าได้
8.สามรถกำหนด Lot,serial สินค้าได้
9.สามารถรับสินค้าตาม Invoice,Delivery No ได้
10.สามารถออกเอกสาร TAG,Shelf TAG เพื่อทำการติดกับสินค้าเมื่อรับเข้าได้
11.สามารถดูยอด Stock Balance แต่ละรายการหรือเรียกดูรวมได้
12.สามารถทำการ เบิกสินค้า(Shipping) และออกเอกสารรายงานการเบิกได้
13.เมื่อเบิกสินค้าสามารถปริ้น TAG ติดกับสินค้าเพื่อระบุสถานะได้
14.สามารถเรียกดู ลิสสินค้าทั้งหมดในระบบได้
15.สามารถกรองข้อมูลการเรียกดูสินค้า เป็นช่วงเวลาได้
16.สามารถควบคุมการเบิกจ่ายได้ (Stop Shipping)
17.สามารถบันทึก Drawing ของสินค้า Spare Part ลงไปในระบบได้
18.สามารถเรียกดูประวัติการแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
19.สามารถปรับเปลี่ยนสถานที่เก็บสินค้า ณ ตอนรับสินค้าได้
20.สามารถปรับเปลี่ยนจำนวน ราคา หรือรับสินค้าในรูปแบบ Partial ได้
21.สามารถ Import รายการ P/O จาก ERP ภายนอกเข้ามาในระบบได้
22.สามารถ Import รายการสินค้าเข้ามาในระบบได้ ตาม Format ของ SPM2017
23.สามารถ Export ข้อมูลสินค้าออกไปได้ รวมถึงสามารถเรียก Export เป็นช่วงเวลาได้
24.สามารถเรียกดูรายงานสรุปการรับเข้าได้ (ประจำวัน เดือน ปี หรือเงื่อนไขอื่นๆ)
25.สามารถเรียกดูรายการการสรุปการเบิกสินค้าได้ (ประจำวัน เดือน ปี หรือเงื่อนไขอื่นๆ)
26.สามารถทำงานควบคู่ไปกับ ระบบ ERP ที่มีอยู่เดิมแล้วได้
27.ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผู้ขาย รายงานหน่วยสินค้า
28.อื่นๆ

 

การพัฒนาเขียนโปรแกรมออกแบบระบบ ตามความต้องการของลูกค้า

 - โปรแกรม Scan barcode - โปรแกรม Stock Control, Stock management
- โปรแกรมวันลาของพนักงาน - โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
- โปรแกรมเบิกจ่ายอุปกรณ์ - โปรแกรมจองห้องประชุม
- โปรแกรมระบบ PR , PO, STOCK, Inventory Control - การทำ report หรือแก้ไข report และโปรแกรมอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า                

ตัวอย่างโปรแกรม

DOCUMENT CONTROL

โปรแกรมสำหรับจัดการเอกสาร

- ใช้สำหรับจัดการกับเอกสารต่างๆ

- สามารถค้นหาเอกสารตามที่ต้องการ

- สามารถจัดเก็บเอกสารที่สำคัญต่างๆ

- สามารถรายงานสรุปข้อมูลเอกสาร

MEETING ROOM

โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์

- สามารถจองห้องประชุมผ่านอุปกรณ์ smart phone

- ระบบอนุมัติห้องประชุม

- ระบบจัดการอุปกรณ์ห้องประชุม

- ระบบช่วยค้นหาห้องและเวลาที่เหมาะสม

LEAVE & OT <Overtime>

โปรแกรม ใบลา และ โอที

- ใช้สำหรับ ทำใบลาและโอทีผ่านระบบ

- สามารถอนุมัติใบลา และโอทีผ่านระบบ

- สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการลา

- รายงานการลาประจำเดือน,ปี

Visitors: 47,521